آدرس: ا
یران، تهران، کیلومتر 16 جاده قدیم تهران - کرج، خیابان اکام فلز، شرکت توسعه صنایع خودرو

صندوق پستی: 13445-741

تلفن: +98 21 66 28 42 11  
       
   +98 21 66 28 42 12
   +98 21 66 28 42 13       
  
                 +98 21 66 28 42 14
        
   +98 21 66 28 42 15

فکس: +98 21 66 28 42 10

رایان نامه: info@aidco.ir